Unghingstprojektet

Unghingstutbildningsprojektet gällande ardenner, gotlandsruss och nordsvensk brukshäst

Om unghingstprojektet

Mål och syfte

Syftet med projektet är att få fram fler väl hanterade, utbildade och vid avelsvärdering godkända hingstar av ovan nämnda raser vilket gynnar ett långsiktigt bevarande av raserna. Utöver detta är vinsten att de hingstar som inte klarar de rasvisa kraven för avelsgodkännande, har ått en väl genomtänkt utbildning inom brukskörning, och därigenom kan fylla det behov av välutbildade körhästar som marknaden efterfrågar.

Berättigade att deltaga

Hingst ska vara införd i grundstambok avdelning I, eller motsvarande, dvs vara av riksstamboksberättigad härstamning för att kunna anslutas till projektet, samt vara svenskägd.

Anslutning till projektet

Hingstutbildaren ansöker om att ansluta hingsten till projektet, innan utbildningen påbörjats. Avtal tecknas mellan utbildare och projektet. Nytt avtal ska tecknas inför anslutning till nästa steg i utbildningen. Anslutning kan ske fram till dess att hingsten är 4 år och ska genomföra bruksprov. Anslutning är kostnadsfri.

Krav under utbildningstiden

Hingstutbildaren ska under tiden utbilda hingsten enligt fastställd utbildningsplan för hingstens ålder. Under utbildningen ska hingstutbildaren stämma av utbildningsnivån med den checklista som är fastställd, och redovisa den till administratör i samband med anmälan till slutprov inom varje steg.

Provtillfällen

Till varje utbildningssteg hör ett slutprov som hingsten ska anmälas till och delta vid för att stöd ska kunna utbetalas. För 1- och 2-åringar sker provet vid unghingstrådgivning arrangerad av SvRAF, AfSA och FNH. Slutprov för 3- och 4-åriga hingstar sker vid central avelsvärdering. Hingsten ska anmälas till rådgivande bedömning alternativt avelsvärdering för hingstar och där genomgå exteriör bedömning, samt för 3-och 4-åringar, veterinärbesiktning, för att vara berättigad till att genomgå prov inom projektet.
Vid prov för 1- 2- och 3-åringar används protokoll framtaget för ändamålet. Vid prov för 4-åriga hingstar används protokoll gällande Körbarhetsintyg. Proven döms av auktoriserad KBI-domare.

Utrustning vid provtillfället

Hästen ska vara selad med väl tillpassad loksele och betslad med tränsbett av vedertagen typ. Gotlandsruss får även köras med bröstsele. Hjälptyglar eller dylikt är ej tillåtet.

Beslut

Avelsföreningarna för berörda raser tillsätter en beslutsgrupp som i samråd med de vid proven anlitade KBI-domarna beslutar om hingstutbildaren har uppfyllt kraven för utbildning och prov.

Ersättning

Stöd ges för dem som anmält sig till projektet, och följt den utbildningsplan som är framtagen för ändamålet och klarat fastställt prov. Utbetalning sker efter erläggande av godkänt prov enligt fastställt regelverk. För 3- och 4-åringar beviljas stöd oavsett de blir godkända för avel enligt rasvisa krav eller ej.
Avelsorganisationerna för ardenner, gotlandsruss och nordsvensk brukshäst förbehåller sig rätten att kunna göra korrigeringar eller tillägg i detta regelverk och i utbildningsplanen om det anses nödvändigt och inte strider mot det som fastställdes när utbildningsplanen först fastställdes.

Utbildningsplan för brukshäst

Hingsten ska tömköras och kunna göra lugna igångsättningar och halter på anvisad plats. Hingsten ska stå still i halten och kunna köras i höger och vänster varv med viss framåtbjudning och lösgjordhet.
Krav för godkänt delprov

Hingsten ska visa prov på utbildning enlig ovanstående utbildningsnivå, med hjälp av en enklare bana, där den tömkörs i båda varven och gör halter och igångsättningar efter domarens anvisning.
Hingsten ska kunna köras med släpa med lättare last som ger visst dragmotstånd. Utbildningen fortgår med upprepning av arbete framför släpa med variation av lass, tyngd och terräng, så att omväxling sker. Under utbildningstiden ska också påbörjas anspänning av hjulfordon.

Krav för godkänt delprov

Hingsten ska anspännas släpa med lättare last som ger visst dragmotstånd. Medhjälpare ska användas. Hingsten ska vara trygg vid anspänning och frånspänning, och göra en lugn igångsättning och visa prov på lugna halter. Hingsten ska köras i båda varv enligt domares anvisning.
Under denna del av utbildningsplanen ska hingsten köras omväxlande med släpa och hjulfordon, men successivt efter utbildningsnivå, övergå till ökad användning av hjulfordon.
Hingsten ska ges utbildningstillfällen i omväxlande terräng, och kunna köras både på väg och i mer ojämn terräng.

Krav för godkänt delprov

Hingsten ska utföra körprov på avelsvärdering, motsvarande Föreningen Nordsvenska Hästens ”Frivilligt körprov för 3-årig nordsvensk”. För godkänt prov krävs minst 15 poäng, varav ingen delpoäng får underskrida 3 p.
3-åringar kan även göra sedvanligt bruksprov, där godkänt bruksprov är att räkna som godkänt delprov i projektet. För gotlandsruss gäller ej ridprov som delprov inom projektet.
Lunningsbåge eller släpa med lättare lass, kärra eller vagn får användas. För gotlandsruss ska egen vagn medföras till provet, om inte annat är överenskommet med arrangören.
Skakel skall användas, enbart linor är ej tillåtet. Körprovet skall visa att hästen accepterar skakeltryck samt ett lättare dragmotstånd.
Banan skall läggas så att hästen körs i skritt i både höger och vänster varv samt göra halt efter domarens anvisningar. Körsträckan skall vara minst 300 meter.
Hingsten ska fortsätta sin utbildning enligt samma princip som vid 3 års ålder, med mål att befästa köregenskaperna och göra den mer säker att köra framför både släplass och hjulfordon. Större krav kan ställas på dragvilja och att den arbetar på ett avspänt och disciplinerat vis, även om den utsätts för mer yttre störning och andra miljöer än de invanda.

Krav för godkänt slutprov

Hingst ska genomföra prov enligt föreningarnas regelverk för ”Körbarhetsintyg”, och provet ska utföras vid avelsvärdering av hingstar.
Banan ska vara 300-400 m lång. En lämplig arbetsvagn ska användas, lastad med ett lass vägande ca 300 kg. För gotlandsruss behöver vagnen inte vara lastad. Dock ska lasset anpassas efter underlag och terräng. . För gotlandsruss ska egen vagn medföras till provet, om inte annat är överenskommet med arrangören.

Följande moment ska bedömas:

Anspänning, frånspänning
Igångsättning, dragteknik
Halter
Ryggning (baksele rekommenderas)
Temperament, samarbetsvilja och lydnad

Ur säkerhetssynpunkt skall en medhjälpare anlitas vid anspänning och frånspänning. Försök till anspänning får pågå högst fem minuter. Hästen ska vara selad med väl tillpassad loksele och betslad med träns- eller stångbett av vedertagen typ. Gotlandsruss får även köras med bröstsele. Hjälptyglar eller dylikt är ej tillåtet.
Maximalt kan 10 p utdelas på varje moment, vilket ger en total maxpoäng på 50 p. För godkänt prov krävs lägst 35 p. Delpoäng under 7 godkännes endast för ryggningsmomentet, där lägst 5 p är godkänt.

Anmälan skickas till:

Liselotte Erixon
Åslunda 202
195 92 Märsta
E-post: liselotte.erixon@telia.com

Unghingstprojekt

Stöd från Jordbruksverket

Jordbruksverket har beviljat ett projekt gällande körutbildning av hingstar av raserna ardenner, gotlandsruss och nordsvensk brukshäst. Utbildningen löper över en fyraårsperiod, för att kunna ge hingstarna en väl genomtänkt och beprövad grund i körning, där varje steg är anpassat till hingstens ålder. Det finns möjlighet att ansluta sig till projektet ända fram till slutprovet som görs vid 4 års ålder, men det går också att ansluta sig redan på hösten när hingsten är föl.

Varukorg
Rulla till toppen