FKP och KBI

Körprov

Syftet med körprov är att premiera och uppmuntra till körda hästar och att stimulera till ökad körkunskap och utbildning av körhästar. Proven avläggs vid sommarpremiering eller vid avelsvärdering (hingstar) till vilken hästen ska vara anmäld för exteriörbedömning samt frivilligt körprov för treåringar/Körbarhetsintyg. 

Körprov för 1-åriga ston och valacker

Utbildningsnivå fram till 1 års ålder
Hästen ska tömköras och kunna göra lugna igångsättningar och halter på anvisad plats. Hästen ska stå still i halten och kunna köras i höger och vänster varv med viss framåtbjudning och lösgjordhet.

Krav för godkänt prov
Hästen ska visa prov på utbildning enlig ovanstående utbildningsnivå, med hjälp av en enklare bana, där den tömkörs i båda varven och gör halter och igångsättningar efter domarens anvisning.

Körprov för 2-åriga ston och valacker

Utbildningsnivå fram till 2 års ålder
Hästen ska kunna köras med släpa med lättare last som ger visst dragmotstånd. Utbildningen fortgår med upprepning av arbete framför släpa med variation av lass, tyngd och terräng, så att omväxling sker. Under utbildningstiden ska också påbörjas anspänning av hjulfordon.

Krav för godkänt prov
Hästen ska anspännas släpa med lättare last som ger visst dragmotstånd. Medhjälpare ska användas. Hästen ska vara trygg vid anspänning och frånspänning, och göra en lugn igångsättning och visa prov på lugna halter. Hästen ska köras i båda varv enligt domares anvisning.

Frivilligt körprov (FKP) för 3-åriga ston och valacker

Avläggs på sommarpremiering

Provet skall avläggas vid sommarpremiering till vilken hästen skall vara anmäld för exteriörbedömning samt frivilligt körprov för treåringar. Syftet är att premiera och uppmuntra till körda hästar. För att få avlägga prov skall hästen vara införd i Grundstambok avd. 1. Domaren ska upprätta protokoll vid avlagt prov på därför avsedd blankett vilken kan rekvireras från FNH. Kopia lämnas till hästägaren, arrangören spar en kopia och originalet skickas till FNHs registratur senast 1 oktober aktuellt år.

Körpremie vid godkänt körprov

Treåriga ston och valacker av nordsvensk brukshästras kan tilldelas en körpremie, om föreningsstyrelsen beslutat att premie ska utbetalas aktuellt år, efter att ha avlagt godkänt frivilligt körprov inför av FNHs styrelse särskilt utsedda domare (samma domare som vid körbarhetsintyg). Ägaren ska vara medlem i FNH. FNH tillsänder hästägaren eventuell premie efter att originalprotokollet inkommit till FNHs registratur.

Om frivilligt körprov (FKP)

Körprovet skall avläggas i enbetsanspänning. Hästen skall vara selad med väl tillpassad loksele och betslad med träns- eller stångbett av vedertagen typ. Hjälptyglar är ej tillåtet. En medhjälpare skall användas vid anspänning och frånspänning.
Lunningsbåge eller släpa med lättare lass, kärra eller vagn får användas. Skakel skall användas, enbart linor är ej tillåtet. Körprovet skall visa att hästen accepterar skakeltryck samt ett lättare dragmotstånd. Banan skall läggas så att hästen körs i skritt i både höger och vänster varv samt göra halt efter domarens anvisningar. Körsträckan ska vara minst 300 meter.
Körprovsdomare äger rätt att avbryta anspänning och körning om denne ur säkerhetssynpunkt anser detta erforderligt.

Bedömningsmoment

Anspänning och frånspänning (en medhjälpare skall anlitas)
Igångsättning, dragteknik och dragvilja
Halter
Temperament, samarbetsvilja och lydnad
Helhetsintryck inkl. selens anpassning och kuskens inverka

Körbarhetsintyg (KBI)

Avläggs på sommarpremiering

Fyraåriga ston, hingstar och valacker av nordsvensk brukshästras tilldelas körbarhetsintyg efter godkänt körprov inför av FNHs styrelse särskild utsedd domare. Domaren skall följa föreningens ”Tillämpningsföreskrifter för domare vid körprov för körbarhetsintyg”. Domaren ska upprätta protokoll vid avlagt prov på därför avsedd blankett. Protokollsblankett rekvireras från FNH. Kopian lämnas till hästägaren vid provets genomförande. Arrangören spar en arkivkopia och originalet skickas till FNHs registratur. Godkänt körbarhetsintyg ingår i avelsvärderingen för såväl individ som föräldrar.
FNH utfärdar och tillsänder hästägaren körbarhetsintyg efter att originalprotokoll inkommit till FNHs registratur

Körpremie vid godkänt körprov

Om hästens ägare, eller nära anhörig skriven på samma adress, är medlem i FNH kan en körpremie utbetalas, om föreningsstyrelsen beslutat att premie ska utbetalas aktuellt år. Information skickas till berörda hästägare efter att körprovet är utfört.

Om frivilligt körprov (FKP)

Banan ska vara 300 – 400 meter lång. En lämplig vagn ska användas, lastad med ett lass vägande ca 300 kg. Dock ska lasset anpassas efter underlag och terräng. FNHs distrikt ansvarar för att en vagn finns på platsen. Maratonvagn, gigg och liknande får ej användas.
Hästägaren/kusken bör gå körprovsbanan före start. Denne kan då framföra eventuella anmärkningar på banan. Kusken kan även neka att köra den aktuella banan och istället söka sig till annat körprovstillfälle. Har kusken satt för hästen anses att kusken godkänt banan.
Försök till anspänning får pågå högst fem minuter.
Hästen skall vara selad med väl tillpassad loksele och betslad med träns- eller stångbett av vedertagen typ. Hjälptyglar eller dylikt är ej tillåtet.
Maximalt kan 10 poäng utdelas på varje moment, vilket ger ett totalt maxpoäng på 50 poäng. För godkänt prov krävs lägst 35 poäng.
Delpoäng under 7 godkänns endast för ryggningsmomentet, där lägst 5 poäng är godkänt.
Körprovsdomaren äger rätt att avbryta anspänning och körning om denne ur säkerhetssynpunkt anser detta erforderligt.
 

Bedömningsmoment

1. Anspänning, frånspänning
Hästen ska inte visa rädsla för vagnen och inte reagera negativt vid beröring av skaklarna. Hästen ska stå still tills kusken ger framåtdrivande signal.
2. Igångsättning, dragteknik
Hästen ska, när kusken ger signal, ta stöd på bettet och göra en mjuk igångsättning. Hästen ska kunna dra lasset lugnt och avspänt i rätt dragform.
3. Halter
Halten ska ske på anvisad plats. Hästen ska visa tydlig stillhet med alla fyra benen. Hästen ska stå lugnt och avspänt i halterna.
4. Ryggning (baksele rekommenderas )
Ryggningsmomentet görs på plan mark. Hästen ska med god bjudning träda bakåt minst tre steg på kuskens uppmaning, utan våld från kuskens sida. Hårda tömtag, typ saxning, bedöms strängt.
5. Temperament, samarbetsvilja och lydnad
Hästen ska vara trygg och avspänd i körningen och visa förtroende för sin kusk. Ur säkerhetssynpunkt ska en medhjälpare anlitas vid anspänning och frånspänning.

Varukorg
Rulla till toppen