Välj en sida

Körprov

Syftet med körprov är att premiera och uppmuntra till körda hästar och att stimulera till ökad körkunskap och utbildning av körhästar. Proven avläggs vid sommarpremiering eller vid avelsvärdering (hingstar) till vilken hästen ska vara anmäld för exteriörbedömning samt frivilligt körprov för treåringar/Körbarhetsintyg. 

Körprov för 1-åriga ston och valacker

Utbildningsnivå fram till 1 års ålder

Hästen ska tömköras och kunna göra lugna igångsättningar och halter på anvisad plats. Hästen ska stå still i halten och kunna köras i höger och vänster varv med viss framåtbjudning och lösgjordhet.

Krav för godkänt prov

Hästen ska visa prov på utbildning enlig ovanstående utbildningsnivå, med hjälp av en enklare bana, där den tömkörs i båda varven och gör halter och igångsättningar efter domarens anvisning.

h

Checklista

Ladda ner checklista för förberedelse och genomförande av körprov för 1-åringar.

Checklista Körprov för 1-åringar

Körprov för 2-åriga ston och valacker

Utbildningsnivå fram till 2 års ålder

Hästen ska kunna köras med släpa med lättare last som ger visst dragmotstånd. Utbildningen fortgår med upprepning av arbete framför släpa med variation av lass, tyngd och terräng, så att omväxling sker. Under utbildningstiden ska också påbörjas anspänning av hjulfordon.

Krav för godkänt prov

Hästen ska anspännas släpa med lättare last som ger visst dragmotstånd. Medhjälpare ska användas. Hästen ska vara trygg vid anspänning och frånspänning, och göra en lugn igångsättning och visa prov på lugna halter. Hästen ska köras i båda varv enligt domares anvisning.

h

Checklista

Ladda ner checklista för förberedelse och genomförande av körprov för 2-åringar.

Checklista Körprov för 2-åringar

Frivilligt körprov för 3-åriga ston och valacker (gäller fr o m 2016-01-17)

Treåriga ston och valacker av nordsvensk brukshästras kan tilldelas en körpremie , om föreningsstyrelsen beslutat att premie ska utbetalas aktuellt år, efter att ha avlagt godkänt frivilligt körprov inför av FNHs styrelse särskilt utsedda domare (samma domare som vid körbarhetsintyg). Ägaren ska vara medlem i FNH.

För att få avlägga prov skall hästen vara införd i Grundstambok avd. 1 och anmäld till den lokala fälthuvudmannen i länet för exteriörbedömning vid sommarpremiering. Ange på anmälningsblankett att hästen skall avlägga frivilligt körprov för treåringar. Domaren ska upprätta protokoll vid avlagt prov på därför avsedd blankett vilken kan rekvireras från FNH. Kopia lämnas till hästägaren, arrangören spar en kopia och originalet skickas till FNHs registratur senast 1 oktober aktuellt år.

FNH tillsänder hästägaren eventuell premie efter att originalprotokollet inkommit till FNHs registratur.

Provet skall avläggas vid sommarpremiering till vilken hästen skall vara anmäld för exteriörbedömning samt frivilligt körprov för treåringar. Syftet är att premiera och uppmuntra till körda hästar.

Körprovet skall avläggas i enbetsanspänning. Hästen skall vara selad med väl tillpassad loksele och betslad med träns- eller stångbett av vedertagen typ. Hjälptyglar är ej tillåtet. En medhjälpare skall användas vid anspänning och frånspänning.

Lunningsbåge eller släpa med lättare lass, kärra eller vagn får användas. Skakel skall användas, enbart linor är ej tillåtet. Körprovet skall visa att hästen accepterar skakeltryck samt ett lättare dragmotstånd. Banan skall läggas så att hästen körs i skritt i både höger och vänster varv samt göra halt efter domarens anvisningar. Körsträckan ska vara minst 300 meter.

Körprovsdomare äger rätt att avbryta anspänning och körning om denne ur säkerhetssynpunkt anser detta erforderligt.

Bedömningsmoment:

1. Anspänning och frånspänning (en medhjälpare skall anlitas)
2. Igångsättning, dragteknik och dragvilja
3. Halter
4. Temperament, samarbetsvilja och lydnad
5. Helhetsintryck inkl. selens anpassning och kuskens inverka

h

Checklista FKP

Ladda ner checklista för förberedelse och genomförande av frivilligt körprov.

Checklista Frivilligt Körprov (FKP)

Körbarhetsintyg (gäller fr o m 2016-01-17)

Fyraåriga ston, hingstar och valacker av nordsvensk brukshästras tilldelas körbarhetsintyg efter godkänt körprov inför av FNHs styrelse särskild utsedd domare. Domaren skall följa föreningens ”Tillämpningsföreskrifter för domare vid körprov för körbarhetsintyg”.

För att få avlägga prov för körbarhetsintyg ska hästen vara registrerad i FNHs register och anmäld till den lokala fälthuvudmannen i länet för exteriörbedömning och körprov. Vid utställning eller dylikt sker anmälan till arrangörsförening.

Anmälningsavgift, vars storlek fastställs av arrangören, ska erläggas. Ange på anmälningsblanketten att hästen ska köras för körbarhetsintyg. Om hästens ägare, eller nära anhörig skriven på samma adress, är medlem i FNH kan en körpremie utbetalas, om föreningsstyrelsen beslutat att premie ska utbetalas aktuellt år. Information skickas till berörda hästägare efter att körprovet är utfört.

Domaren ska upprätta protokoll vid avlagt prov på därför avsedd blankett. Protokollsblankett rekvireras från FNH.

Kopian lämnas till hästägaren vid provets genomförande. Arrangören spar en arkivkopia och originalet skickas till FNHs registratur. Godkänt körbarhetsintyg ingår i avelsvärderingen för såväl individ som föräldrar.

Provet ska utföras på lämplig plats där premieringsförrättare tjänstgör, exempelvis premieringar, avelsvärderingar, utställningar, m.m. Banan ska vara 300 – 400 meter lång. En lämplig vagn ska användas, lastad med ett lass vägande ca 300 kg. Dock ska lasset anpassas efter underlag och terräng. FNHs distrikt ansvarar för att en vagn finns på platsen. Maratonvagn, gigg och liknande får ej användas.

Hästägaren/kusken bör gå körprovsbanan före start. Denne kan då framföra eventuella anmärkningar på banan. Kusken kan även neka att köra den aktuella banan och istället söka sig till annat körprovstillfälle. Har kusken satt för hästen anses att kusken godkänt banan.

Följande moment skall bedömas:

1. Anspänning, frånspänning
Hästen ska inte visa rädsla för vagnen och inte reagera negativt vid beröring av skaklarna. Hästen ska stå still tills kusken ger framåtdrivande signal.

2. Igångsättning, dragteknik
Hästen ska, när kusken ger signal, ta stöd på bettet och göra en mjuk igångsättning. Hästen ska kunna dra lasset lugnt och avspänt i rätt dragform.

3. Halter
Halten ska ske på anvisad plats. Hästen ska visa tydlig stillhet med alla fyra benen. Hästen ska stå lugnt och avspänt i halterna.

4. Ryggning (baksele rekommenderas )
Ryggningsmomentet görs på plan mark. Hästen ska med god bjudning träda bakåt minst tre steg på kuskens uppmaning, utan våld från kuskens sida. Hårda tömtag, typ saxning, bedöms strängt.

5. Temperament, samarbetsvilja och lydnad
Hästen ska vara trygg och avspänd i körningen och visa förtroende för sin kusk. Ur säkerhetssynpunkt ska en medhjälpare anlitas vid anspänning och frånspänning.
Försök till anspänning får pågå högst fem minuter.

Hästen skall vara selad med väl tillpassad loksele och betslad med träns- eller stångbett av vedertagen typ. Hjälptyglar eller dylikt är ej tillåtet.

Maximalt kan 10 poäng utdelas på varje moment, vilket ger ett totalt maxpoäng på 50 poäng. För godkänt prov krävs lägst 35 poäng.

Delpoäng under 7 godkänns endast för ryggningsmomentet, där lägst 5 poäng är godkänt.

Bruksprovsdomaren äger rätt att avbryta anspänning och körning om denne ur säkerhetssynpunkt anser detta erforderligt.

FNH utfärdar och tillsänder hästägaren körbarhetsintyg efter att originalprotokoll inkommit till FNHs registratur.

h

Checklista KBI

Ladda ner checklista för förberedelse och genomförande av körbarhetsintyg.

Checklista Körbarhetsintyg (KBI)