Välj en sida

Registrator

Anna-Caisa Lindbäck är Föreningen Nordsvenska Hästens registrator. Alla frågor du har som rör pass eller registrering ska du ställa till henne. Även hingstlicenser och språngrulla ligger på Anna-Caisas bord. Du når henne på telefon 070–780 58 00 helgfri vardag 8.00 – 10.00 eller e-post registrator@nordsvensken.org

Anvisningar

Registrering/hästpass

Här fylls i om ansökan avser registrering och nytt hästpass för föl, unghästar och hästar som inte tidigare har pass. Fr.o.m. 2006-01-01 ska alla hästar ha pass. Kostnaden för passet är 1 300:-/pass. Om ansökan inkommer före 1 november det år hästen föds är kostnaden 900:-/pass. Passet skickas mot postförskott.

För att ansöka om hästpass ska följande skickas till registrator:

  • Original av betäckningsrapport
  • Chipmärkningsrapport
  • Tagelprov
  • Signalementsbeskrivning

Ansökan om bevarandestöd för svenska hästraser (fölstöd) kan göras, under förutsättning att passansökan har inkommit till registrator före 31 december för föl födda innevarande år. Ansökningsblankett medföljer passet då det utfärdas. Se mer information på föreningens hemsida.

Ägarbyte

Ägarbyte ska inrapporteras till registrator. Det ägarbevis som sitter instoppat på passpärmens insida tas ur och uppgifterna på ägarbeviset ska fyllas i av säljare och köpare. Därefter insänds ägarbeviset till registrator. (Ägaruppgift alt. kopia på köpekontrakt/avtal ska bifogas). Kostnad för detta 200:-/ägarbyte.

Ändring i hästpass

Här fylls i om ansökan avser exempelvis ändring av signalementsbeskrivning. Ändringen kostar 300: – och passet samt signalmentsbeskrivningen ska skickas till registraturen för ändring. Avgiften inkluderar rekommenderat returbrev.

Kastrering

Här fylls i när hingsten kastrerats samt datum för detta. Observera att hästens pass ska skickas till registrator. Kostnad för ändringen är 300: -. Avgiften inkluderar rekommenderat returbrev.

Uttagen ur livsmedelskedjan

Här fylls i när hästen givits läkemedel som upptas på förteckning över livstidskarens och i och med detta ska tas ut ur livsmedelskedjan. Datum för detta ska anges. Observera att hästens pass ska skickas till registrator. Kostnad för detta 300:-. Avgiften inkluderar rekommenderat returbrev.

Tilläggsregistrering

Hästar som kommer från utlandet och vistas i Sverige mer än 90 dagar ska tilläggsregistreras. Hästens signalement ska kontrolleras mot passet av Svenska Hästavelsförbundets godkänd id-kontrollant, om hästen är chipmärkt ska avläsning av chip ske.

Följande ska skickas in till registrator för att göra tilläggsregistreringar:

  • Passet i original samt ägaruppgifter.
  • Hästens ägande ska styrkas antingen genom att bifoga en kopia på köpeavtal eller köpekvitto där uppgift om säljare, köpare, hästens namn och datum från vilket ägarskapet framgår. Om inte detta finns ska ett alternativt ägarintyg bifogas.

Det utländska passet kommer inte att bytas ut mot ett svenskt om det uppfyller de krav som EU har fastställt. Endast om det utländska passet inte uppfyller EU:s krav kommer föreningen att arkivera det och utfärda ett svenskt pass. Kostnad för tilläggsregistrering är 300:-/ansökan. Ska införande i Grundstambok ske är avgiften 900:-/ansökan. Avgiften inkluderar rekommenderat returbrev

Dödande av handling

Avliden häst

När hästen dör eller avlivas ska passet skickas in till registrator för makulering. Om makulerat och hålslaget pass önskas i retur ska bifogas ett frankerat och adresserat kuvert, ingen avgift tas ut. Om makulerat och hålslaget pass önskas i retur med rekommenderat brev tas en kostnad ut på 300:-/försändelse. Avgiften inkluderar rekommenderat returbrev. Vid slakt på slakteri ombesörjs passhanteringen av slakteriet.

Ansökan om duplikatpass - dödande av handling

Om originalhandling av pass förkommit gäller följande:
Pass: Ett duplikatpass kan utfärdas efter att en identifiering av hästen skett med hjälp av chipmärkning och signalementsbeskrivning av en av Svenska Hästavelsförbundets godkända id-kontrollanter samt att den ursprungliga passhandlingen dödats. Detta sker genom anmälan till registrator samt annonsering på FNH:s hemsida www.nordsvensken.org där en protesttid om trettio (30) dagar gäller. Om ingen skriftlig protest inkommit under denna tid kan duplikatpass utfärdas. Utfärdas duplikatpass undantas hästen med automatik från livsmedelsproduktion. Kostnad för detta 1 300: -. Avgiften inkluderar rekommenderat returbrev.

Dödande av handling - betäckningsrapport

Om betäckningsrapporten har förkommit kan kopia på hingsthållarens exemplar accepteras. Noggrann kontroll mot språngrulla görs för att säkerställa att korrekta uppgifter registreras. Eventuellt kan DNA-typning bli aktuell. I övrigt gäller samma information vid dödande av originalhandling som för pass.

FNH Registrator

FNH Registrator
c/o Anna-Caisa Lindbäck
Storvägen 66, 952 04 PÅLÄNG
Telefon 070-780 58 00
Telefontid helgfri vardag 8.00-10.00
e-post: registrator@nordsvensken.org

i Blanketter

Ladda ner, fyll i och skicka in till registratorn.

Här finner du anvisningar och kostnader för de vanligaste ärendena till registrator.

Här finns en blankett du kan använda när du skickar ett ärende till registrator. Där kan du kryssa i vad ärendet gäller, för att det bli tydligt.

Här är blanketten ”Överlåtelse av uppfödarskap

Avgifter och kostnader

Avgifter och kostnader kan betalas med SWISH till nummer: 123 063 13 82 eller plusgiro 645 24 20-0. Ange hästens namn samt vad betalningen avser.

Kontakta registratorn

13 + 3 =