Föreningen Nordsvenska Hästens Avelsmål

För att bibehålla en livskraftig population i ett långsiktigt perspektiv ämnar Föreningen Nordsvenska Hästen verka för att begränsa inavel och att öka populationens storlek.

Övergripande och långsiktiga avelsmålet;

”Att bevara den Nordsvenska Brukshästen som en allsidig körhäst, för arbete och fritid, med gott temperament, väl förankrad i svensk historia med en bred genetisk bas”

Största möjliga genetiska variation ska bevaras och de för rasen utmärkande egenskaperna bibehållas. FNH har som långsiktigt mål att fler än 750 ston betäcks varje år.

Kort om avelsmålet

Alla avelsindivider är värdefulla

Föreningen avser verka för att öka antalet betäckta ston och för att fortsatt behålla ett stort antal hingstar i avel, för att öka populationsstorleken samtidigt som den effektiva populationsstorleken hålls hög. Föreningen uppmärksammar och uppmuntrar avel med ston vars genetiska avtryck/härstamning endast finns i begränsad mängd i populationen. Sedan att antal år tillbaka pågår en stoinventering inom Föreningen Nordsvenska Hästen. De ston vars härstamning den utsedda Granskningsgruppen anser vara extra värdefulla uppmuntras via information därav om att de ska betäckas.

Främja den praktiska användningen

För att öka efterfrågan av Nordsvenska Brukshästar verkar föreningen aktivt med åtgärder som främjar den praktiska användningen av häst med bland annat intyg samt premier vid godkända körprov. KörBarhetsIntyg (KBI) avläggs vid fyra års ålder och FrivilligtKörProv (FKP) avläggs vid tre års ålder. Vidare arrangeras körkurser ute i landet på distriktsnivå samt utbildning av KBI-domare på riksnivå.

Välutbildade unghästar

Avelsorganisationerna för Gotlandsruss, Svensk Ardenner och Nordsvensk Brukshäst inbjuder årligen till ”Rådgivande unghingstbedömning” för unghingstar upp till och med två år. Vid ”Rådgivande unghingstbedömning” ges individuella råd till hästägarna så att de unga hingstarna ska kunna utvecklas på bästa sätt för att sedan eventuellt avelsvärderas. Projekt ”Unghingstutbildning” syftar även till att få fram väl utbildade unghingstar.

Analys av avelsarbetet

Vid varje årsslut görs en analys för att kontrollera hur arbetet fortlöper i förhållande till våra mål. Analysen omfattar
– Antal betäckta ston
– Antal födda föl
– Antal stambokförda individer
– Antal godkända FKP- och KBI-prov
– Antal hingstar som visats på unghingstrådgivning

Varukorg
Rulla till toppen