hits counter
FNH_logga.png                                                             
 
Stadgar Styrelse Granskningsgrupp Medlemskap Draglagsprov Blanketter Beredskapsplan GDPR
Hem Föreningen EU-projekt Distrikt Avel Registrering Hingstar Ston KBI/FKP Utmärkelser PR/Info allmänt FNH-Ungdom Distriktsaktiviteter Utbildningar Forskning Hästannonser Kontakt Länkar Kalendarium Hästdagar

Beredskapsplan

BEREDSKAPSPLAN 2019

Föreningen Nordsvenska Hästen har på genomförd Avelskonferens 2018 samt i styrelsens regi tagit

fram riktlinjer för föreningens beredskap i händelse av skeenden som kan utgöra ett hot mot rasens

överlevnad samt eventuella andra drastiska händelser. Detta är ett levande dokument och ändringar,

tillägg och andra korrigeringar kommer fortlöpande att göras.

Geografiskt område för Nordsvensk Brukshäst

Huvuddelen av hästarna finns i Sverige. Föreningen verkar för att avel ska bedrivas i hela landet

för att på så sätt bredda avelsmaterialet och för att få fler människor att kunna avla på sina

hästar.

I landet finns cirka 100 avelsgodkända hingstar och cirka 2 000 ston varav mellan 400 och 500 ston

betäcks årligen. Till detta finns ett stort antal valacker, också dessa spridda över landet.

Risk- och konsekvensanalys

De risker som bedöms som allvarliga hot mot rasen är lägre betäckningssiffror än det vi haft de

senaste åren. Då hästarna är spridda i landet och ofta hålls i mindre stall på landsbygden är

smittor inte det största hotet. Vid extrem torka eller nederbörd kan fodertillgången äventyras och

då våra hästar ska konkurrera med lantbrukets djur om detta kan det leda till utslaktning av

hästar. Detta medför naturligtvis en ansträngning för den enskilde hästägaren men också för rasen

och föreningen. Under de år då allvarliga bränder har härjat i landet har de drabbade hästägarna

lyckats att på egen hand och med hjälp av närstående ordna evakuering av hästarna. Dessa

kristillstånd kan naturligtvis inträffa igen och man kan då lättare komma igång med hjälpinsatser

med erfarenheter från tidigare händelser. Vid eventuell bränsleransonering kan hästar vara till

viss hjälp i jord- och skogsbruk. Föreningen kan inventera på distriktsnivå vilka ekipage som kan

vara behjälpliga här. Den Nordsvenska Brukshästen har en lång tradition av dessa arbeten och är

mycket lämplig för detta då köregenskaperna alltid har värderats högt. Det stora problemet är

snarare väl fungerande redskap och kunskap hos kuskarna.

Förebyggande åtgärder

Föreningen kan, i samband med exempelvis veterinär, upprätta ”Att göra lista” vid exempelvis

nationellt utbredda smittor samt hur hästar påverkas av brandrök. Vid väderhändelser kan föreningen

hjälpa till med att exempelvis förmedla kontakter mellan säljare och köpare av foder och halm via

föreningens hemsida. Föreningen kan också informera om lämpligt tillvägagångssätt på exempelvis

sommarpremieringar och andra evenemang där många för varandra okända hästar sammanförs. Detta

för att minimera risker för främmande smittor att sprida sig geografiskt.

Ansvar och roller

Djurägarens ansvar är omsorgen om de egna hästarna i enligt med gällande djurlagstiftning. Statens

ansvar är att korrekt information snabbt förmedlas till både föreningen och till enskilda hästägare

samt vid nationella katastrofer tar ett övergripande ansvar för koordinering av hjälpinsatser.

Föreningens ansvar att se till att inkommen information snabbt når ut till föreningens medlemmar.

På distriktsnivå kan exempelvis telefon- och eller smskedjor upprättas och hållas uppdaterade.

Information om aktuellt läge kan också publiceras på föreningens hemsida. Stödgrupp för utsatta

medlemmar bör finnas, diskussion om hur denna ska se ut och fungera kan lämpligen tas upp på

Avelskonferensen. Hur har andra löst detta, till exempel LRF?

Informationskanaler

Föreningens styrelse tar kontakt med distrikt och medlemmar i landet utefter vilken situation som

har uppstått. Styrelsen har möjlighet att snabbt sammanträda och därefter ta beslut om vilka

åtgärder som ska sättas in. Information kan därefter publiceras på föreningens hemsida och skickas

ut till samtliga distrikt. För att säkerställa att samtliga medlemmar nås av informationen kan även

utskick göras till samtliga medlemmar.

Kommunikation

Föreningens beredskapsplan ska kommuniceras till distrikt och medlemmar, lämpligtvis i föreningen

medlemstidning.

Dokumentation

Dokumentation och eventuella andra handlingar förvaras på föreningens kansli.

Uppdatering

Styrelsen har det övergripande ansvaret för beredskapsplanen och uppdatering av denna sker

kontinuerligt.

Valid CSS!

Sidan uppdaterad 2019-05-23  Copyright: 2015-2020 All rights reserved